•  » گالري تصاوير
 •  » افتتاخ خط توليد BRT
 • افتتاح خط توليد BRT با حضور معاون اول رييس جمهور (جناب آقاي جهانگيري)

  افتتاحيه بي آر تي

  ابعاد تصویر : 700 * 508
  افتتاحيه بي آر تي

  ابعاد تصویر : 700 * 508
  افتتاحيه بي آر تي

  ابعاد تصویر : 700 * 508
  افتتاحيه بي آر تي

  ابعاد تصویر : 700 * 508
  افتتاحيه بي آر تي

  ابعاد تصویر : 700 * 508
  افتتاحيه بي آر تي

  ابعاد تصویر : 700 * 508
  افتتاحيه بي آر تي

  ابعاد تصویر : 700 * 508
  افتتاحيه بي آر تي

  ابعاد تصویر : 700 * 508
  افتتاحيه بي آر تي

  ابعاد تصویر : 700 * 508
  افتتاحيه بي آر تي

  ابعاد تصویر : 700 * 508
  افتتاحيه بي آر تي

  ابعاد تصویر : 700 * 508
  افتتاحيه بي آر تي

  ابعاد تصویر : 700 * 466
  افتتاحيه بي آر تي

  ابعاد تصویر : 700 * 466
  افتتاحيه بي آر تي

  ابعاد تصویر : 700 * 466
  افتتاحيه بي آر تي

  ابعاد تصویر : 700 * 466
  افتتاحيه بي آر تي

  ابعاد تصویر : 700 * 466
  افتتاحيه بي آر تي

  ابعاد تصویر : 700 * 466
  افتتاحيه بي آر تي

  ابعاد تصویر : 700 * 466
  افتتاحيه بي آر تي

  ابعاد تصویر : 700 * 466
  افتتاحيه بي آر تي

  ابعاد تصویر : 700 * 466

  صفحه قبل

  | 1 از 2 |

  صفحه بعد