•  » فروش و خدمات پس از فروش
 •  » موارد تحت پوشش دوره گارانتي
 •  

  گارانتي رنگ

  رنگ خودور براي ون به مدت سه سال و براي اتوبوس به مدت دو سال از زمان تحويل با شرايط ذيل تضمين مي گردد.

  -  زنگ زدگي در بدنه خودرو

  -  پوسته و طبله شدن رنگ

  -  ترک خوردگي رنگ

  مواردي که از نظر واحد گارانتي فاقد شرايط گارانتي مي باشد به شرح زير مي باشد:

  - بخش هايي از بدنه که بر اثر تصادف تحت تعمير قرار گرفته باشد.

  - آسيب هاي ناشي از برخورد سنگ و شن.

  - قسمت هايي که رنگ آن خراش برداشته، کنده شده و يا عدم مراقبت صحيح از خودرو باعث ايجاد ايراد شده باشد.

  - بخش هايي از بدنه که تحت تعميرات رنگ به هزينه گارانتي قرار مي گيرند، باعث افزايش دوره گارانتي رنگ نمي شوند.

  - نصب قطعاتي که مورد تاييد نبوده و باعث خوردگي شوند.

  - بخش هايي از بدنه که تحت تعميرات رنگ به هزينه گارانتي قرار مي گيرند، باعث افزايش دوره گارانتي رنگ نمي شوند.

  - تعميرات رنگ تحت پوشش گارانتي فقط در نمايندگيهاي مجاز قابل قبول است و به هيچ وجه
  هزينه هاي تعمير رنگ در ديگر تعميرگاهها به مشتري پرداخت نخواهد شد.