فروش | خودروسازی اسنا
فروش

فروش

ايمني و کيفيت

کيفيت مواد اوليه، عمر طولاني و دوام قطعات اصلي را تضمين مي کنند. بر روي هر قطعه آزمايش هايي انجام مي شود تا اطمينان حاصل شود که آن قطعه استانداردها را در زمينه ابعاد، محدوديت هاي کشش پذيري ، شکست پذيري و مقاومت در برابر ضربه و آثار تغيير دما پوشش دهد.
 شرکت اسنا از تمامي دانسته هاي خود براي ارتقا سطح ايمني خودروهاي خود استفاده مي کند و هزاران آزمايش براي بهبود عملکرد، ماندگاري و انعطاف پذيري قطعات انجام مي دهد.

چرا نمايندگي هاي مجاز را براي خدمات انتخاب کنيم؟

سرويس هاي منظم اطمينان و ايمني خودروي شما را تضمين مي کند، به همين دليل است که زمان يا کارکرد بخصوصي براي اين سرويس ها مشخص شده است. بعضي قطعات تاثير پذيري بيشتري در برابر زمان دارند تا در برابر ميزان کارکرد که عکس اين مطلب نيز صادق است.

قطعات اصلي به طور ويژه براي خودروهاي ما طراحي شده اند.

قطعات، روغن ها و مواد شيميايي اصلي مخصوص خودروهاي ما ساخته شده اند و طوري مهندسي شده اند که مطابق با استانداردهاي مواد مورد استفاده در کارخانه ها در حين توليد خودروها باشند.

گارانتي

گارانتي خودرو و قطعات اصلي اسنا خيال شما را کاملا راحت مي کنند.