مسئولیت های اجتماعی | خودروسازی اسنا
مسئولیت های اجتماعی

مسئولیت های اجتماعی

سازمان‌ها یکی از اجزای مهم و بنیادین پیکره اجتماعی بشر امروزی هستند و در رسیدن به یک پیکره متعادل و متناسب جهانی، نقش‌ها و وظایفی چند سویه دارند. بنگاه های اقتصادی برای ایفای تعهدات‌ خود در حوزه مسئولیت اجتماعی، ارزش‌های خویش را ابراز و اطمینان حاصل می‌کنند که این تعهدات در سراسر سازمان جاری شوند. به این ترتیب، مسئولیت‌پذیری اجتماعی برای آنان مزایای دوجانبه‌ای خواهد داشت؛ به طوری که هم سازمان از رویکرد اخلاقی‌تر و منسجم‌تری نفع می‌برد و هم جامعه نظر و برداشت بهتری از عملکرد و نقاط قوت سازمان خواهد داشت. شرکت خودروسازی اسنا همواره طی اقدامات انسان دوستانه ضمن آن که به سود، رشد و بقای خود می‌اندیشد، به سلامت و منافع جوامع، محیط‌ زیست و اصلیت خود که برگرفته از نقش و جایگاه اجتماعی آنهاست، توجه دارد تا شرایط بسیار مناسبی برای حرکت جامعه به سمت توسعه ایجاد شود. این خودروساز خصوصی علیرغم وجود تحریم ها، تورم و هزاران مشکل دیگر اقتصادی هیچگاه از کمک به همنوعان خود دست نکشیده و در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي خود، از موسسه خیریه دختران ملائک طی سالیان متمادی حمایت می نماید.