محصولات | خودروسازی اسنا

اسنا خودرو

اتوبوس شهری ۱۲ متری
اتوبوس شهری ۱۲ متری
اتوبوس شهری ۱۲ متری

اسنا

اتوبوس شهری مدل 12 متری
اتوبوس شهری مدل 12 متری
اتوبوس شهری مدل 12 متری
جديد
اتوبوس شهری ۱۸ متری
اتوبوس شهری ۱۸ متری
اتوبوس شهری ۱۸ متری
جديد